Close

Biznesowe laptopy Acer TravelMate - promocja: TravelMate Starter Kit (torba i mysz)

Wysłany dnia: Jan 31, 2019 | Autor: ITnes.pl | Kategorie: Aktualności
Biznesowe laptopy Acer TravelMate - promocja: TravelMate Starter Kit (torba i mysz)

Promocja na biznesowe laptopy Acer TravelMate w sklepie ITnes.plAcer Polska
wspólnie ze sklepem internetowym ITnes.pl wprowadzają promocję dla biznesowej serii laptopów Acer TravelMate. Promocja dotyczy pakietu TravelMate starter kit (torba i mysz Acer o wartości 130PLN).

Promocja rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2019 roku i ulega zakończeniu w dniu 31 marca 2019 roku o godzinie 23:59 lub w momencie wyczerpania puli zapasów (200 sztuk).Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakupienie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika w sklepie internetowym ITnes.pl poniższych modeli biznesowych laptopów Acer TravelMate z serii P oraz X. Oraz zgłoszenie, nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu Produktu promocyjnego, poprzez dodanie skanu/zdjęcia dowodu zakupu oraz fizycznie wyciętego z opakowania po laptopie numeru seryjnego, imienia, nazwiska, adresu do wysyłki pakietu, numeru seryjnego urządzenia, adresu mailowego w aplikacji dostępnej na fanpage’u Acer Polska na portalu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/acer.polska


Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Promocji w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do promocji Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

Regulamin promocji:
Regulamin promocji „TravelMate starter kit” Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „TravelMate starter kit” na portalu Facebook.com (dalej Promocja).

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest Tomasz Węc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WĘC PR Tomasz Węc, z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 151, 31-358 Kraków, NIP: 8733051374, REGON: 121841510 zwany dalej Organizatorem.
2. Fundatorem Nagród jest Acer Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. I. Gugulskiego 1 02-661 Warszawa.
3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje poprzez przystąpienie do udziału w Promocji.
§2 Zasady Promocji
1. W Promocji mogą brać udział osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i partnerów życiowych.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2019 roku i ulega zakończeniu w dniu 31 marca 2019 roku o godzinie 23:59 lub w momencie wyczerpania puli zapasów (200 sztuk). Okres ten jest zwany dalej czasem trwania Promocji.
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a.zakupienie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika w sklepie oraz internetowym ITnes.pl  produktów określonych w § 5 Regulaminu (Produkt promocyjny).
b. zgłoszenie, nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu Produktu promocyjnego, poprzez dodanie skanu/zdjęcia dowodu zakupu oraz fizycznie wyciętego z opakowania po laptopie numeru seryjnego, imienia, nazwiska, adresu do wysyłki pakietu, numeru seryjnego urządzenia, adresu mailowego w aplikacji dostępnej na fanpage’u Acer Polska na portalu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/acer.polska
Z tytułu uczestnictwa w Promocji Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Promocji wydatków.
6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Promocji w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do promocji Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
§3 Nagrody
1. Nagrodami przeznaczonymi dla uczestników Promocji są zestawy Acer Kit, czyli etui i mysz Acer dla urządzeń o przekątnej ekranu 15,6”, o wartości 130 zł
Szczegóły dotyczące nagród i urządzeń objętych promocją znajdują się w §5 pkt. 1.
2. Pula nagród jest ograniczona i wynosi 200 sztuk.
3. Warunkiem uzyska nia przez Uczestnika Promocji nagrody jest dokonanie zakupu produktu określonego w § 5 Regulaminu w jednym ze wskazanych w tym postanowieniu sklepów (stacjonarnym bądź internetowym) i zgłoszenie dokonanego zakupu poprzez aplikację dostępną na fanpage’u Acer Polska na portalu Facebook, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 4 lit. b Regulaminu.
4. Nagrody są przyznawane według kolejności zgłoszeń, aż do momentu zakończenia promocji lub wyczerpania puli nagród.
5. Organizator weryfikuje zgłoszenie w ciągu 21 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia, a następnie przesyła przyznaną Nagrodę w terminie do 90 dni roboczych od daty dokonania prawidłowego zgłoszenia zgodnie z § 2 pkt 4 lit. b Regulami nu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród względnie zamiany jej na inną nagrodę.
7. Jedna osoba może zgłosić zakup więcej niż jednego urządzenia.
§4 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji lub jej organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Organizatora WĘC Public Relations, ul. Jasnogórska 151, 31-358 Kraków.
2. Reklamacja winna zawierać dane i adres Uczestnika zgłaszającego reklamację, a także uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych.
4. Rozstrzygnięcie Organizatora zostanie przesłane w formie pisemnej na adres wskazany przez Uczestnika.
5. Jeżeli Uczestnik nie będzie godził się z rozstrzygnięciem Organizatora, przysługuje mu możliwość skierowania sprawy do właściwego sądu powszechnego.
§5 Lista produktów objętych Promocją
1. Promocją objęte są urządzenia TravelMate zakupione w czasie trwania Promocji w
sklepach stacjonarnych bądź internetowych, wskazanych w § 2, pkt 4, podpunkt b:
PN Opis
NX.VGBEP.001 TMP2510-M-56V5 / CI57200U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VGBEP.002 TMP2510-M-37Q3 / CI37100U / 4G / 256Gs / W10PR
NX.VEVEP.001 TMP259-G2-MG-5215 / CI57200U / 8G / 256Gs / GF940MX / W10PR
NX.VD4EP.010 TMP249-M-59AQ / CI56200U / 8G / 256Gs / W7PR
NX.VEEEP.002 TMX349-G2-M-573H / CI57200U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VDCEP.059 TMP259-M-C74Z / CM3855U / 8G / 1T / W10PR
NX.VCYEP.001 TMP658-M-54YF / CI56200U / 4G / 500G+8Gs / W10PR
NX.VGKEP.003 TMP2410-M-39SG / CI37100U / 4G / 500G / W10PR
NX.VE6EP.002 TMP249-G2-M-53DV / CI57200U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VGBEP.012 TMP2510-M-396S / CI37130U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VEVEP.002 TMP259-G2-MG-57K1 / CI57200U / 8G / 1T / GF940MX / W10PR
NX.VESEP.001 TMP259-G2-MG-720Z / CI77500U / 8G / 1T / GF940MX / noDVD / W10PR
NX.VEPEP.009 TMP259-G2-M-59S4 / CI57200U / 4G / 1T / W10PR
NX.VGBEP.024 TMP2510-M-553U / CI57200U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VGKEP.004 TMP2410-M-58HD / CI57200U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VD4EP.017 TMP249-M-39LY / CI36006U / 4G / 500G / ELINUX
NX.VEEEP.003 TMX349-G2-M-77AW / CI77500U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VEPEP.035 TMP259-G2-M-38EW / CI37130U / 4G / 500G / W10PR
NX.VGLEP.001 TMP2410-M-31A6 / CI37130U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VGBEP.013 TMP2510-M-71KX / CI77500U / 8G / 256Gs / W10PR
NX.VGSEP.009 TMP2410-G2-M-31FS / CI38130U / 4G / 1T / W10PR
NX.VGBEP.022 TMP2510-M-51ZX / CI57200U / 8G / 128Gs / W10PR
NX.VGSEP.004 TMP2410-G2-M-36QV / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 500 GB HDD / W10PR64
NX.VGSEP.009 TMP2410-G2-M-34UN / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 1000 GB HDD / W10PR64
NX.VGSEP.010 TMP2410-G2-M-34Y0 / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 128GB SSD / W10PR64
NX.VGSEP.005 TMP2410-G2-M-31FS / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 256GB SSD / W10PR64
NX.VGSEP.006 TMP2410-G2-M-3500 / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB+4 GB / 500 GB HDD / W10PR64
NX.VGSEP.011 TMP2410-G2-M-387K / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB+4 GB / 1000 GB HDD / W10PR64
NX.VGSEP.012 TMP2410-G2-M-37YX / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB+4 GB / 128GB SSD / W10PR64
NX.VGSEP.007 TMP2410-G2-M-36QR / Intel® Core™ i3-8130U / 14" FHD AcerComfyView™ LCD / UMA / 4 GB+4 GB / 256GB SSD / W10PR64
NX.VGSEP.008 TMP2410-G2-M-548Q / Intel® Core™ i5-8250U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 500 GB HDD / W10PR64
NX.VGSEP.013 TMP2410-G2-M-52J7 / Intel® Core™ i5-8250U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 1000 GB HDD / W10PR64
NX.VGSEP.014 TMP2410-G2-M-52H6 / Intel® Core™ i5-8250U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 128GB SSD / W10PR64
NX.VGSEP.001 TMP2410-G2-M-50WF / Intel® Core™ i5-8250U / 14" FHD Acer ComfyView™ LCD / UMA / 4 GB / 256GB SSD / W10PR64
NX.VE6EP.003 14" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-7100U / Intel® HD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64 Bit) /Black / Black (external/internal)
NX.VE6EP.004 14" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-7200U / Intel® HD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black / Black (external/internal)
NX.VGSEP.015 14" Full-HD IPS (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.014 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.007 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGSEP.002 14" Full-HD IPS (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGSEP.013 14" Full-HD IPS (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.001 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 500 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.010 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 128 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.016 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 128 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.006 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHDGraphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 256 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.015 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHDGraphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 128 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.012 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGSEP.011 14" Full-HD IPS (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHDGraphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.003 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.013 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / Intel® UHD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 128 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VHJEP.014 14" FHD with IPS (matt) / Intel® Core™ i7-8550U / Intel® UHDGraphics 620 / 16 GB DDR4 RAM / 512 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit)
NX.VHJEP.012 14" FHD with IPS (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 128 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit)
NX.VGSEP.009 14" Full-HD IPS (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.009 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGVEP.011 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHD Graphics 620 / 8 GB DDR4 RAM / 1.000 GB HDD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
NX.VGWEP.002 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i5-8250U / NVIDIA® GeForce® MX130 (2 GB GDDR5 VRAM) / 4 GB DDR4 RAM / 500GB HDD / Win 10 Pro (64 Bit) / Black
NX.VGVEP.002 15,6" Full-HD (matt) / Intel® Core™ i3-8130U / Intel® UHDGraphics 620 / 4 GB DDR4 RAM / 256 GB SSD / Win 10 Pro (64Bit) / Black
§6 Dane osobowe
1. Warunkiem Uczestniczenia w Promocji jest wyrażenie przez Uczestników zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją Promocji. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody wyłącza możliwość uczestniczenia w Promocji.
2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych:a.
Imię i nazwisko lub nazwę firmy
b. Adres e-mail
c. Dane dotyczące zakupionego produktu
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie udzielonej zgody w celu: (I) realizacji Promocji, (II) doręczenia nagród, (III) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonej promocji, (IV) wysyłania emailem lub drogą pocztową informacji związanych z Promocją.
5. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji Promocji i przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.
7. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma również prawo żądania przeniesienia danych.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje również danych osobowych do profilowania Uczestników.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji Międzynarodowych.
12. Organizator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe Uczestników, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Promocji wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
13. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim celem ich wykorzystania w celach marketingowych niezwiązanych z Promocją.
14. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych oraz praw przysługujących Uczestnikom określa Polityka Prywatności będąca załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
§7 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem email: promocje@acerpolska.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 10 dni roboczych.
2. Niniejszy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zostaje udostępniony Uczestnikom na stronie Acer Polska w serwisie Facebook.com.
3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu promocji w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
4. Uczestnikowi Promocji, który nie spełnia warunków określonych w regulaminie nie przysługuje prawo do nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika adresu do korespondencji, co uniemożliwi wysyłkę nagrody. W takiej sytuacji Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem celem ustalenia właściwego adresu, a jeżeli nie będzie to możliwe, z uwagi na błędne podanie danych kontaktowych lub brak odpowiedzi ze strony Uczestnika, nieodebrana nagroda wróci do puli nagród.
6. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Close