Close

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO, DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM www.ITnes.pl

1.    Niniejszy regulamin określa w szczególności zakres i warunki świadczonych przez Sklep usług, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu,
       warunki zawarcia i rozwiązania umowy, składania reklamacji, postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz warunki odstąpienia od umowy.
2.    Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego jest Robert Kucharski prowadzący działalność gospodarczą jako BizPartners Robert Kucharski w Poznaniu, wpisany do
       Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Słoneczna 4, 60-286 Poznań,
       NIP: 7821474702, REGON: 301408596
, mail: partner@bizpartners.pl, tel.: 61 415 21 91, dalej zwany Sprzedawcą.
3.    Sprzedawca działa pod marką  ITnes, domeną pod którymi działa sklep jest www.ITnes.pl
4.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
a.    komputer, notebook lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b.    przeglądarka internetowa stron WWW,
c.    konto poczty elektronicznej wraz z dostępem do niego,
d.    włączenie w przeglądarce internetowej stron WWW możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
5.    Oferta sklepu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, przedsiębiorstw i instytucji.

REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
6.    Zamówienia w sklepie można składać poprzez stronę internetową www.ITnes.pl
7.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Usługi świadczone przez Sklep są dostępne jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego, o ile przy składaniu zamówienia nie oznaczono inaczej.
9.    Przeglądanie asortymentu Sklepu jest ogólnodostępne, natomiast zamawianie towaru w Sklepie wymaga rejestracji.
10.  Rejestracja w Sklepie (utworzenie konta) jest dobrowolna i bezpłatna.
11.  W celu zarejestrowania się w Sklepie należy: wypełnić formularz rejestracyjny  wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP firmy (warunek konieczny), adresu,
       adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
12.  W celu złożenia zamówienia Klient wybiera potrzebny produkt lub usługę i dodaje je do koszyka. Następnie Klient zostanie przekierowany na stronę zamówienia z widocznymi wszystkimi
       warunkami zamówienia, gdzie można wybrać opcję kontynuuj zakupy lub realizuj zamówienie. W następnym kroku następuje wybranie sposobu płatności. .
13.  Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
14.  Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna
       z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
15.  Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili jego potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej przez Sprzedawcę.
16.  Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składa się jego realizacja to jest:
a.    sposób płatności
•      przedpłata na podstawie faktury proforma,
•      faktura z odroczonym terminem płatności,
•      inny, określony przez Sprzedawcę.
b.    czas kompletowania zamówienia, który wynosi do 2 dni roboczych (włączając pakowanie),
c.    wystawienie dokumentu sprzedaży,
d.    sposób dostawy przesyłki:
•      przesyłka kurierska,
•      przesyłka kurierska za pobraniem,
•      odbiór osobisty w siedzibie firmy.
       Czas dostawy dla przesyłek kurierskich wynosi do 3 dni roboczych (poniedziałek-piątek).
17.  Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
       Procedura ta wydłuża się w przypadku produktów i usług dostępnych na zamówienie lub w danej chwili niedostępnych, o czym klient jest informowany każdorazowo przy składaniu zamówienia
       lub poprzez pocztę elektroniczną zwrotną z wiadomością potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
18.  Realizacja usług zakupionych w Sklepie będzie każdorazowo potwierdzana przez Klienta podpisanym protokołem odbioru realizacji usługi, co stanowić będzie dowód jej prawidłowego wykonania.
19.  Klient po wyrażeniu zgody w formie pisemnej poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej będzie otrzymywał faktury elektroniczne, w przypadku braku
       zgody faktura papierowa wysyłana będzie do Kupującemu w formie przesyłki pocztowej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
20.  Wobec przedsiębiorców będących Klientami Sklepu zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

REKLAMACJE
21.  Towary i Usługi sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta, dystrybutora lub wykonawcę usługi.
       Właściciel Sklepu nie jest producentem sprzedawanych produktów. Odpowiedzialność z tytułu wad sprzedanego towaru ponosi producent.
22.  Sprzedawca nie ponosi względem klienta odpowiedzialności z rękojmi na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego. Nie ogranicza to w żaden sposób uprawnień z tytułu gwarancji.
23.  Uprawnienia gwarancyjne na zakupione produkty i usługi realizowane są przez ich producentów lub wykonawców usług. Aby przeprowadzić procedurę reklamacji należy postępować zgodnie ze
       wskazówkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej.
       Zaleca się podanie w reklamacji:
a.    szczegółowego opisu występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują,
b.    należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień,
c.    do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dokument zakupu produktu,
d.    dane kontaktowe składającego reklamację.
24.  W wyjątkowych sytuacjach między innymi takich jak – wysyłka uszkodzonego towaru, błąd w opisie produktu na stronie Sklepu, Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację klienta.
       W takiej sytuacji zastosowanie ma poniższa procedura:
a.    zgłoszenie zaistniałej sytuacji przez Klienta w formie elektronicznej lub poprzez wysłanie listu poleconego w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru.
b.    odpowiedź na zgłoszoną reklamację ze strony Sprzedawcy a następnie:
•      zwrot przez Klienta zakupionego sprzętu,
•      zatrzymanie przez Klienta sprzętu,
•      zwrot Klientowi częściowej kwoty zakupu
c.    W przypadku zwrotu przez Klienta sprzętu, nastąpi ocena jego zużycia, czy uszkodzenia (dokumentacja fotograficzna i pisemna wykonana przez pracownika sklepu) i przesłanie tej oceny do
       klienta. Po uzgodnieniu z Klientem stopnia uszkodzenia, zużycia (przez Klienta) sprzętu nastąpi zwrot całej kwoty zakupu lub jej części.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
25.  Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi
       zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
26.  Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
27.  Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w procesie zakładania konta na stronie Sklepu, w celu realizacji składanych zamówień.
28.  Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
       Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
29.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację Zamówienia Kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
30.  Ceny wszystkich wyrobów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT, wyrażone są w walucie polskiej PLN.
31.  Do każdej przesyłki jest dołączana jest faktura VAT (lub jest dostarczana drogą elektroniczną) oraz gwarancja (faktura VAT może stanowić w większości przypadków podstawę do uzyskania
       świadczenia gwarancyjnego bez dokumentu gwarancji).
32.  Oferta sklepu ważna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
33.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
34.  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numery telefonów zamieszczonych na stronie głównej sklepu.
35.  Zmiana Regulaminu:
a.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
       niniejszego Regulaminu.
b.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
       złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
36.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a.    Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
c.    oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
37.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.ITnes.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
38.  Wszelkie spory pomiędzy Kupującym i Sprzedającym będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.


Close